¿ƃuol os ʇɥƃıu ǝɥʇ sı ʎɥʍ uǝɥʇ
ʎɐs ʎǝɥʇ sɐ ʇɹoɥs sɐ ʎllɐǝɹ sı ǝɟıl ɟı puɐ

Anúncios